ความเป็นมา

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (Thai Alcohol Beverage Business Association หรือ TABBA) ก่อตั้งขึ้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำในประเทศไทยสมาชิกในปัจจุบันประกอบด้วย

  • • บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จำกัด
  • • บริษัท บราวน์-ฟอร์แมน ไทยแลนด์, แอล.แอล.ซี.
  • • บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
  • • บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  • • บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
  • • บริษัท สยาม ไวเนอรี่คอมเมอร์เชี่ยล จำกัด

พันธกิจ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการสื่อสารทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโทษของการดื่มอย่างเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคและสาธารณะ พร้อมผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมการดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรอนามัยโลกในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568

3. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการปัญหาที่เกิดจากกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย เช่น เมาแล้วขับ การดื่มก่อนวัยอันควรและการดื่มมากเกินควร เป็นต้น อย่างบูรณาการและก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน