คำชี้แจงและอธิบาย เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับ COVID 19

คำชี้แจงและอธิบาย เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับ COVID 19,คำชี้แจงและอธิบาย เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับ COVID 19,คำชี้แจงและอธิบาย เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐเกี่ยวกับ COVID 19

คำชี้แจงและอธิบาย

    การปฏิบัติตามมาตรการของข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID 19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัด

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID 19 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ประกอบกับประกาศของแต่ละจังหวัดเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนี้

   โดยที่ในมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวได้กำหนดเกณฑ์ของสถานที่ที่จะต้องปิดชั่วคราวเท่านั้น เช่น สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน สถานกวดวิชา สนามมวย สนามกีฬา ฟิตเนส โรงมหรสพ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ เป็นต้น

    ทั้งนี้ “มาตรการที่ได้ประกาศและบังคับใช้มาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการห้ามการให้บริการหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานที่ที่ไม่ได้ถูกปิดแต่อย่างใด ยกเว้นสถานที่ซึ่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กำหนดห้ามไว้เท่านั้น”

        จึงขอเรียนมาเพื่อทราบและเข้าใจในอันที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศของจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อได้อย่างถูกต้องต่อไป


เอกสารเพิ่มเติม

ภาษาไทย : https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/eIO4QLmte3.pdf
English : https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/uIXHsBADJF.pdf