สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยรณรงค์ขอความร่วมมือทั้งผู้บริโภคและผู้ขายให้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ และบริโภคอยู่ที่บ้านอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Drinking At Home

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยรณรงค์ขอความร่วมมือทั้งผู้บริโภคและผู้ขายให้ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ และบริโภคอยู่ที่บ้านอย่างรับผิดชอบ หรือ Responsible Drinking At Home,การดื่มอย่างรับผิดชอบที่บ้าน DRINK @ HOME RESPONSIBLY ,โควิด-19,แอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุการแพร่เชื้อโควิด-19  ผู้บริโภคต้องอยู่บ้านและงดสังสรรค์เป็นกลุ่ม ผู้ค้าต้องจัดระเบียบการขาย

แอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุการแพร่เชื้อโควิด-19
ผู้บริโภคต้องอยู่บ้านและงดสังสรรค์เป็นกลุ่ม ผู้ค้าต้องจัดระเบียบการขาย

 

        สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA แสดงจุดยืนของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการผ่อนคลาย มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยยืนยันว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ สาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ แต่เกิดจากการรวมกลุ่มชุมนุมกันซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมใดก็ได้ พร้อมแนะนำ ผู้บริโภค "ดื่มที่บ้าน ไม่รวมกลุ่ม ต้านโควิด ไม่ติดต่อ"โดยรณรงค์ขอความร่วมมือทั้งผู้บริโภคและผู้ขายให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ และบริโภคอยู่ที่บ้านอย่างรับผิดชอบ ในขณะที่ภาครัฐต้องชัดเจนในการ ปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด


สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมป้องกันเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพได้ โดยรัฐยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ลดการรวมตัวเป็นกลุ่ม เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รณรงค์ให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย ส่งเสริมการทำงานที่ บ้าน (Work From Home) และงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีเหตุจำเป็น TABBA สนับสนุน มาตรการข้างต้นของภาครัฐทุกประการ โดยเชื่อว่าหากประชาชนปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ประเทศไทยจะสามารถควบคุมโรคระบาด อีกทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม TABBA ยังขอยืนยันว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สาเหตุของการแพร่ระบาด และการห้ามจำหน่ายเป็นการ แก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ทั้งยังจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นเพิ่มเติม เช่น เหล้าปลอม เหล้าเถื่อน ตลาดมืด ซึ่งล้วน แล้วแต่ส่งผลเสียต่อทั้งภาครัฐและประชาชน


นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA กล่าวว่า “เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ อาจมีคนมองว่าแอลกอฮอล์ต้องมาพร้อมกับการสังสรรค์ในหมู่ เพื่อนซึ่งไม่เป็นความจริงเสมอไป ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่อาจเป็นต้นตอให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน TABBA จึงมองว่าการระงับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด สิ่งที่ควรทำคือสร้างความ เข้าใจและย้ำเตือนผู้บริโภคให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ของภาครัฐ ว่าเราต้องปรับตัวตาม สภาวะปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ที่การฉลองสังสรรค์จะทำในรูปแบบเดิมไม่ได้ในช่วงเวลานี้และขอให้ ภาครัฐบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคระบาดอย่างเคร่งครัด”


TABBA จึงขอย้ำเตือนนักดื่มให้รู้เท่าทันการบริโภคแอลกอฮอล์ของตน ให้สอดคล้องและไม่ฝ่าฝืนกับ มาตรการของรัฐ คือ ไม่รวมกลุ่มสังสรรค์ ไม่บริโภคเครื่องดื่มจากแก้วหรือภาชนะเดียวกัน ไม่บริโภคในที่สาธารณะ และการดื่มที่บ้านก็ยังต้องทำอย่างรับผิดชอบ โดยไม่ดื่มขณะท้องว่าง ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ ดื่มน้ำตามเยอะๆ ไม่ดื่มเกินพอดีจนขาดสติสัมปชัญญะ นอกจากนี้ยังควรกำหนดวันงดดื่ม หรือหากิจกรรมอย่างอื่น ทำเพื่อผ่อนคลาย เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาด เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนควรครองสติให้ได้มากที่สุด การ ดื่มอย่างรับผิดชอบที่บ้าน จึงนับว่าเป็นการเฝ้าระวังตัวเองไม่ให้เป็นภาระแก่สังคมในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้อีก ด้วย นอกจากนี้ TABBA ยังแนะนำให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดระเบียบในการซื้อขาย ให้มีการเว้น ระยะห่างทางสังคม แจกบัตรคิวการเข้าซื้อ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อและความชุลมุน จึงขอฝากให้ผู้ขายช่วย สอดส่องดูแลอีกทาง โดยเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายช่วยกันรณรงค์ให้ผู้บริโภคเข้าใจสภาวะปกติแบบใหม่ หรือ New Normal นี้ ก็จะสามารถเฝ้าระวังการแพร่เชื้อได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการหักดิบที่ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ