การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ มาตรการที่ไม่เป็นธรรม สร้างผลเสียแก่ทุกฝ่าย

การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ มาตรการที่ไม่เป็นธรรม สร้างผลเสียแก่ทุกฝ่าย,การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ มาตรการที่ไม่เป็นธรรม สร้างผลเสียแก่ทุกฝ่าย,การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ มาตรการที่ไม่เป็นธรรม สร้างผลเสียแก่ทุกฝ่าย

            สืบเนื่องจาก คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย และเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับผู้บริโภคโดยตรงนั้น ทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA มีความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวว่า การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านต่อ ---> https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/ap5S2MK1Oy.pdf