มาตรฐานความรับผิดชอบทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่อสังคมออนไลน์

มาตรฐานความรับผิดชอบทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนสื่อสังคมออนไลน์,ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบทางการตลาดเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบ
ทางการตลาดเพื่อป้องกันการเข้าถึงการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

        สมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ หรือ International Alliance for Responsible Drinking (IARD) และแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำของโลก ได้แก่ Facebook (รวมถึง Instagram) Snapchat และ YouTube ประกาศคงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรับผิดชอบทาง พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงมาตรฐานความรับผิดชอบทางการตลาดเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติโดยผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย สามารถป้องการการเข้าถึงการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของ IARD ที่ต้องการลดปัญหาการดื่มอย่างเป็นอันตราย (harmful drinking) ดังนี้


• กำหนดให้มีการคัดกรองอายุ (age screening) ของผู้ที่จะเข้าถึงโฆษณาและร่วมกิจกรรมทางการตลาด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้เฉพาะผู้ที่มีอายุครบตามเกณฑ์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามกฎหมาย (legal purchase age) สามารถเข้าถึงสื่อสารการตลาดดังกล่าว

• ให้อิสระผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สามารถบล็อกโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้


เกี่ยวกับ IARD:

        สมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ หรือ International Alliance for Responsible Drinking (IARD) ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มดื่มแอลกอฮอล์ชั้นนำจำนวน 12 ราย มีการประกอบธุรกิจครอบคลุมในกว่า 110 ประเทศทั่วโลก มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อป้องกันควบคุมสถานการณ์โรคไม่ติดต่อขององค์การอนามัยโลก “ลดการดื่มอย่างเป็นอันตรายลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2568” ในทุกประเทศที่มีการประกอบการของสมาชิก


เว็บไซต์ www.iard.org