หลักมาตรฐานทางการตลาด

หลักมาตรฐานทางการตลาด,หลักมาตรฐานทางการตลาด,เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการขายและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการเฉพาะต่อบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

        เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการขายและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการเฉพาะต่อบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ และไม่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดื่มที่ไม่รับผิดชอบหรือการดื่มที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าโดยลักษณะใด


        หลักมาตรฐานทางการตลาด (Code of Marketing Standards) จึงได้ถูกจัดทำขึ้นและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และนวัตกรรมด้านการสื่อสารทางการตลาดในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติได้กับทุกช่องทางการสื่อสารการตลาด และกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการดื่มอย่างเป็นอันตรายได้อย่างมีประสิทธิผล