การแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”

การแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”,การแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”,การแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”


        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เป็นวันแรกที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สคอ. ได้เปิดเผย “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แก่สาธารณะพร้อมประกาศรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์เพียงช่องทางเดียว และให้เวลาการแสดงความคิดเห็นอย่างจำกัดเพียง 15 วัน โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายรวมถึงผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป สร้างผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ 


        ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย สคอ. ฉบับนี้ ปรับเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพนักงานเจ้าหน้าที่จนเกินสมควร รวมถึงเพิ่มอัตราโทษซึ่งสูงกว่ากฎหมายเทียบเคียงอื่นๆ อยู่แล้ว และเมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะพบว่ายังมีปัญหามากมายที่ไม่เคยได้รับการแก้ไข เช่น การบังคับใช้กฎหมายและการตีความโดยใช้ดุลยพินิจ การออกมาตรการที่เกินจำเป็นมาใช้บังคับอย่างต่อเนื่องโดยไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ส่งผลต่อการจำกัดเสรีภาพและเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน อาจถือได้ว่าการแก้ไขกฎหมายในครั้งนี้เพิกเฉยต่อปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและดุลยพินิจที่ยังคาราคาซังอยู่ โดยขาดการคำนึงบริบทของสังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ขาดความเข้าใจในมิติของชีวิตวิถีใหม่ (new normal) ของผู้คน สร้างภาระและความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ทำมาหากินสุจริต บิดเบือนเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก และมุ่งกำจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หมดไปอย่างแท้จริง 

        ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจ เพื่อปกป้องสิทธิและเสรีภาพที่เราพึงมีพึงได้รับภายใต้กรอบแห่งรัฐธรรมนูญ แม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบสุดโต่งของคนบางกลุ่มได้ แต่เราสามารถหยุดยั้งกฎหมายฉบับนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน


คลิ๊กเพื่อดูความคิดเห็นของสมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฉบับ สคอ. คลิกที่นี่