สัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด” เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนเปิดให้บริการรับ Next Normal หลังปีใหม่ ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด”  เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนเปิดให้บริการรับ Next Normal หลังปีใหม่  ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน,สัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด”  เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนเปิดให้บริการรับ Next Normal หลังปีใหม่  ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน,สัมมนาออนไลน์ “เปิดอย่างไรให้รอด”  เตรียมความพร้อมธุรกิจกลางคืนเปิดให้บริการรับ Next Normal หลังปีใหม่  ขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับประสิทธิภาพการจัดการด้านสาธารณสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืน

            เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) จัดอบรมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “เปิดอย่างไรให้รอด” แก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดดำเนินกิจการตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid Free Setting) ในวันที่ 16 มกราคม 2565 พร้อมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนในยุค Next Normal 

ในงานอบรมสัมมนาดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจากมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา โดยเนื้อหาประกอบด้วย 

มาตรการ Covid free Setting สำหรับกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้แก่ Covid Free Environment (สิ่งแวดล้อมปลอดภัย) Covid Free Personnel (พนักงานปลอดภัย) และ Covid Free Customer (ผู้ใช้บริการปลอดภัย)

การลงทะเบียนและประเมินตนเองตามมาตรการ Covid Free Setting ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) หรือ เว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th 

การปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (UP) และ DMHTTA

การประเมินตนเองของพนักงานสถานประกอบการผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Thai Save Thai (TST)

การให้บริการอย่างรับผิดชอบ ความรู้เรื่องดื่มมาตรฐาน (Standard Drinks) และคำแนะนำสำหรับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม


ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ทำการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting และ TSC 2+ เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถพิมพ์ใบรับรองผลแสดงไว้หน้าร้านให้สามารถเห็นอย่างชัดเจน 

สำหรับลูกค้าผู้มาใช้บริการของสถานประกอบการจะต้องลงทะเบียน แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้งด้วย ซึ่งขณะนี้มีสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่เข้าประเมิน TSC 2+ แล้วกว่า 370 แห่ง โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ ต่างยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการประกอบกิจการ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมควบคู่กับความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป


สามารถดูคลิปการอบรมสัมมนาย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่นี่ 

คลิ๊กเพื่อชม คลิปการอบรมสัมมนา “เปิดอย่างไรให้รอด”

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการสัมมนา “เปิดอย่างไรให้รอด”