การสัมมนา “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

การสัมมนา “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่,มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,เมาไม่ขับ,โทษเมาแล้วขับ,การสัมมนา “มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”


           

          สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA จัดกิจกรรมสัมมนาระดับภูมิภาคในหัวข้อ มองต่างมุม มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 170 ท่าน โดยในการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโทษของการดื่มอย่างเป็นอันตราย ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเสนอแนะให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุง พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.. 2551 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักสากล และเป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมาย