สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยร่วมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ

สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยร่วมรณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,โครงการ,เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ,ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้าโพถึงอ่าวไทย ปี 2” 10 จังหวัด 10 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2562

                  สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมควบคุมมลพิษ สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ สมาคมเรือไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว “รณรงค์ชวนคนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำ” ภายใต้โครงการ “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้าโพถึงอ่าวไทย ปี 2” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป ชุมชนริมน้ำ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้สัญจรทางน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และสามารถจัดการกับขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 

                คุณธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยกล่าวว่า สมาคมฯ บริษัทสมาชิก และพันธมิตร ซึ่งดำเนินธุรกิจการผลิตและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมของผู้บริโภคในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม วิกฤติขยะในแม่น้ำลำคลองซึ่งไหลลงสู่ทะเลก่อความเสียหายต่อระบบนิเวศน์และการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในวงกว้าง สมาคมฯ ขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการริเริ่มและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกจิตสำนึก “รักษ์สิ่งแวดล้อม” และการจัดการกับปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้กิจกรรมพายเรือดังกล่าวเป็นโครงการนำร่อง ทั้งนี้ สมาคมฯ มีความยินดีที่จะร่วมมือและทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการกับปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองและปัญหาสิ่งแวดล้อม สมาคมฯ เชื่อว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ตน คนรอบข้าง และประชาชนทั่วไป การลดการใช้ทรัพยากรหรือการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียงและรู้คุณค่า อีกทั้งความร่วมมือในการจัดการกับขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ คือกุญแจที่นำไปสู่ความสำเร็จของการจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   

                กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย" เป็นกิจกรรมการพายเรือเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาใน 10 จังหวัดที่แม่น้ำไหลผ่าน เพื่อรณรงค์ให้เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2561 โดยมี ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืนเป็นผู้บริหารโครงการ  กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กรมเจ้าท่า สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เป็นต้น ล่าสุด กิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา : เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ปี 2" จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 1- 10 ตุลาคม 2562 รวมเป็นเวลา 10 วัน โดยอาสาสมัครจะพายเรือเก็บขยะในแม่น้าเจ้าพระยาตลอดระยะทาง 10 จังหวัด เริ่มต้นที่ปากน้าโพ จังหวัดนครสวรรค์ และสิ้นสุดที่วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมเป็นระยะทางกว่า 349 กิโลเมตร สามารถเก็บขยะได้ทั้งสิ้น 3,215 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป 1,440 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 343 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 196 กิโลกรัม และขยะอันตราย 76 กิโลกรัม โดยขยะที่พบมากที่สุด คือ ขยะพลาสติก ซึ่งถูกทิ้งโดยจงใจเพราะความไม่ตระหนักรู้ถึงปัญหานั่นเอง