มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์,มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    มาตรฐานการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือและความสมัครใจของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นมาตรฐานการกำกับและควบคุมตนเอง และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการจัดส่งอย่างเหมาะสม สามารถปฏิบัติได้ สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย รวมถึงเสริมสร้างจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าการขายดังกล่าวกระทำต่อบุคคลผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งมิได้เป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาการดื่มที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ที่นี่


เอกสารเพิ่มเติม

ภาษาไทย : https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/qxUoSJ5OoU.pdf 

English : https://tabba.in.th/storage/file/pdf_laws/1Yrdll5XUG.pdf