มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง

มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง,มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง โดย IARD หรือ สมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ,จัดทำและนำมาใช้โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ค้าออนไลน์ และผู้ให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าในระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการและลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตรายทั่วโลก 

มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง

IARD’s Global Standards for Online Alcohol Sale and Delivery


                สมาพันธ์เพื่อการดื่มอย่างรับผิดชอบนานาชาติ หรือ INTERNATIONAL ALLIANCE FOR RESPONSIBLE DRINKING (IARD) โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ค้าออนไลน์ และผู้ให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าในระดับโลก ประกาศใช้มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่งเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามแบบชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคซึ่งมุ่งเน้นความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย ความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

                มาตรฐานที่จัดทำขึ้นมุ่งยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการในการป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่เกณฑ์ ลดปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย และเพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกพิจารณานำมาตรฐานนี้มาใช้อ้างอิงในกำหนดมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคม กฎหมาย และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ แทนการห้ามการจำหน่าย 


มาตรฐานสากลสำหรับการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์และการจัดส่ง ประกอบด้วย 

การพัฒนามาตรการป้องกันมิให้เยาวชนที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การกำหนดกลไกการป้องกันการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เยาวชนและบุคคลที่อยู่ในอาการมึนเมา รวมถึงการจัดส่งในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

การจัดหาอุปกรณ์ ข้อมูล งานศึกษาวิจัย หรือสิ่งจำเป็นอื่น แก่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าเพื่อให้สามารถปฏิเสธการให้บริการการส่งมอบได้

การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค รวมถึงควบคุมการซื้อขายให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมให้นำมาตรฐานฉบับนี้ไปใช้เพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์และการจัดส่งในประเทศต่างๆ โดยสอดคล้องกับบริบททางด้านกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ


                สำหรับประเทศไทย สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA) พร้อมร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคมในการลดปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตราย สนับสนุนการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ต้นปี 2563 ให้ฟื้นคืนได้โดยเร็ว


Download  PDF TH File >>> https://tabba.in.th/storage/images/knowledge/pdf/1624448823.pdf

Download  PDF EN File >>> https://tabba.in.th/storage/images/knowledge/pdf/1624448879.pdf